خانواده را نمی توان فقط یک گروه صرفا قراردادی تلقی کرد بلکه یک واحد اجتماعی اولیه از مناسبات انسانی است و مبتنی بر پیوند هایی است که ریشه در طبیعت و فطرت انسان دارند. در جوامع مختلف روابط زوجی ارزش زیادی دارند به طوری که بیشتر از ۸۰% از افراد طلاق گرفته دوباره ازدواج می کنند. در مجموع می توان گفت خانواده سیستم پویایی که مناسبات آن با گذر زمان در حال تغییر است.