فرزانه شجری

فرزانه شجری

فرزانه شجری ، کاندیدای دکترای روانشناسی و مدرس دانشگاه و همچنین فعالیت حرفه ای در مراکز مشاوره و عضو نظام روانشناسی ایران و انجمن روان شناسی ایران