فرزانه شجری

دکتر فرزانه شجری

دکتر فرزانه شجری ، دکترای روانشناسی و مدرس دانشگاه و همچنین فعالیت حرفه ای در مراکز مشاوره و عضو نظام روانشناسی ایران و انجمن روان شناسی ایران