سمیه میرمحمدعلی

سمیه میرمحمدعلی

مشاور زوجین تاریخ تولد: 3 / 5 / 1359  محل تولد تهران سوابق تحصیلی لیسانس : رشته مشاوره و راهنمایی -دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن . ورودیه :1389_فارغ التحصیل سال 1392  فوق لیسانس : رشته مشاوره – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن –ورودیه:1393 _ فارغ التحصیل سال  1396 موضوع پایان نامه فوق لی...