((امیدواری در روز های سخت))

در این روزهایی که به دلیل اپیدمی کرونا ،بسیاری از جوانب زندگی پیچیده و دشوار پیش می رود و به اصطلاح همه چیز بهم ریخته است،چگونه و چرا باید امیدوار باشیم؟
از نظر علم روانشناسی به گفته اشنایدر-پدر روانشناسی امید-امیدواری بعد از پذیرفتن جبر دنیای بیرون اتفاق می افتد:یعنی فردی میتواند امیدوار باشد که ابتدا آگاه باشد که چه مقدار از دنیای بیرون میتواند کنترل کند و سپس دارای سه مولفه ی زیر باشد:
1-هدف:مشخص و واقع بینانه
2-نیروی اراده:یعنی نگرشی مثبتی که انسان نسبت به زندگی ،دنیا و خودش دارد.
3-نیروی پیدا کردن راه : که شامل مهارتهایی مانند حل مسئله و … می شود.

در این کارگاه:
باتوجه به ضرورت ایجاد امیدواری آگاهانه و واقع بینانه در افراد جامعه ،به افراد آموزش های لازم برای شناخت موقعیتهای خاص در زندگی که ایجاد کننده حس نا امیدی و چگونگی تبدیل آن به امیدواری آگاهانه ،داده خواهد شد.