سیده ایلناز انزاب دشتی

سیده ایلناز انزاب دشتی

روان شناس بالینی مشخصات فردی تاریخ تولد : 1359 تحصیلات کارشناس روان شناسی بالینی رودهن 1381کارشناس ارشد روان شناسی بالینی رودهن 1391 سوابغ شغلی و حرفه ای ردیف موسسه زمان فعالیت سمت و شغل 1 بیمارستان رازی 1380 – 1381 روان شناس 2 مرکز نگهداری سالمندان 1382 تا 138(1سال) روان شناس خانواده 3 کلی...