مهرنوش سبزیان

کارشناس ارشد روانشناسی


مشخصات

روان درمانگر با 8سال سابقه کار در زمینه اختلالات اضطرابی،وسواس ها ، ترس ها و افسردگی با رویکرد CBT

15 سال سابقه کار با کودکان ، بازی درمانگر کودک

دوره های تخصصی گذرانده شده

 • دوره تخصصی CBT(رفتار درمانی شناختی) (دکتر مژگان صلواتی)
 • سوپرویژن درمانی وسواس عملی و فکری(دکتر مژگان صلواتی)
 • دوره تخصصی درمان فوبیا با رویکرد رفتار درمانی شناختی(دکتر مژگان صلواتی)
 • دوره تخصصی مصاحبه بالینی و تشخیص(دکتر مژگان صلواتی)
 • دوره تخصصی بازی درمانی کودک(دکتر سارا گودرزی)
 • دوره جامع تربیت درمانگر کودک(دکتر سارا گودرزی)
 • دوره آسیب شناسی اختلالات روانی(دکتر فریبا بشر دوست تجلی)
 • کارگاه تحلیل رفتار متقابل(دکتر فریبا بشر دوست تجلی)
 • کارگاه تنظیم هیجانی(دکتر فریبا بشر دوست تجلی)
 • کارگاه مکانیزم های دفاعی(دکتر فریبا بشر دوست تجلی)
 • کارگاه تیپ شناسی شخصیتی(دکتر مهدی منوچهری)
 • کارگاه T.A.T(دکتر فریبا بشر دوست تجلی)
 • کارگاه روان درمانی خیانت(دکتر فریبا بشر دوست تجلی)
 • کارگاه مهارت های جنسی(دکتر فریبا بشر دوست تجلی)

مقالات ارائه شده

1- impact of poetry therapy and movement/dance therapy in  decreas ing aggression and anxiety among preschool children: JPEN.2015:1(4):11-21

2- اثربخشی شعر درمانی و حرکات ریتمیک بر کاهش اضطراب و پرخاشگری کودکان پیش دبستانی نشریه پرستاری کودکان

http://jpen.ir/article-1-76-fa.html